RODO

Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami. Ochrona Twojej prywatności w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy, w tym zbieramy i wykorzystujemy, dane osobowe na naszej stronie internetowej pod adresem www.gumtex.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”).

Administrator

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest:

Gumtex Teresa Kotlarska z siedzibą w Łomiankach (ul. Kasztanowa 14, 05–092 Łomianki),  NIP: 522-103-29-00, REGON: 142368365, („Administrator” lub „Gumtex”).

Dane kontaktowe Administratora:

telefon: +48 22 751-86-29, adres e-mail: biuro@gumtex.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest. Nie wymagamy rejestracji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania ich od użytkownika, obejmują niektóre dane techniczne, w tym nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz podstrony, które użytkownik odwiedza na naszej stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania użytkownikowi naszej strony internetowej. Dane te mogą być również analizowane do celów statystycznych, dzięki czemu użytkownik może zachować anonimowość.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, w celu wykonania umowy albo jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz w celu dostosowania i ulepszenia naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z preferencjami użytkownika (art. 6 (1) (a), (b), (c) i (f) RODO). Ponadto GUMTEX może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia działań marketingowych (włączając w to działania prowadzone za pośrednictwem poczty tradycyjnej), w tym reklamowych i związanych z badaniami rynku.

Dane osobowe zbieramy wówczas, gdy użytkownik je nam przekaże i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów przetwarzania, np. podczas rejestracji lub w związku z zawarciem umowy z GUMTEX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy z GUMTEX. 

Ponadto dane, mogące stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO, mogą być pozyskiwane przez GUMTEX poprzez wykorzystywanie na stronie internetowej GUMTEX plików cookie lub innych technik monitorowania aktywności internetowej użytkowników. Wyrażenie zgody na zainstalowanie określonych rodzajów plików cookie, a zatem również na przetwarzanie danych z nich pochodzących, jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdują się poniżej.

Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych wyżej celów GUMTEX może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

 • podmioty świadczące na rzecz GUMTEX usługi, w szczególności dostawcy usług IT,
 • podmioty w państwie trzecim (USA) dostarczające GUMTEX narzędzia oparte na plikach cookie, które służą do analizy częstotliwości i sposobów korzystania przez użytkowników ze strony internetowej GUMTEX, a także do optymalizacji i tworzenia profili odbiorców kampanii reklamowych – szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte poniżej.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że GUMTEX nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na takich stronach. Uczulamy na to naszych użytkowników i zachęcamy, aby zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe GUMTEX.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO) lub usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO).

Ponadto, jeżeli dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody,  ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami RODO i obowiązującym prawem, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO. Organem właściwym w przypadku przetwarzania danych osobowych przez GUMTEX jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

GUMTEX może dokonywać profilowania w oparciu o dane osobowe pozyskiwane poprzez pliki cookie instalowane w urządzeniach osób, które odwiedzają stronę internetową GUMTEX. Dane gromadzone w powyższy sposób są wykorzystywane w celu dostosowania działań marketingowych GUMTEX do preferencji i oczekiwań osób, których dane dotyczą, w szczególności wyświetlania reklam dostosowanych do profilu użytkownika.

Jednakże wobec osób, których dane dotyczą GUMTEX nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na profilowaniu lub innym zautomatyzowanym sposobie przetwarzania danych osobowych, które wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody będą przetwarzane najdłużej do momentu jej wycofania. Jednakże dane takie mogą być w dalszym ciągu przetwarzane, jeżeli GUMTEX posiada inną podstawę prawną do ich przetwarzania np. w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, GUMTEX przetwarza dane osobowe do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umowy.

Jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów GUMTEX, będą one przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji tych interesów, nie dłużej jednak niż do momentu ich usunięcia w przypadku uwzględnienia wniesionego sprzeciwu określonego w art. 21 RODO.

Ponadto, niezależnie od powyższych okresów przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują czas przechowywania określonych kategorii danych osobowych (jeżeli takie przepisy istnieją) lub przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Newsletter i informacje handlowe

Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera lub wyrazi chęć otrzymywania innych informacji handlowych, będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesyłania naszego elektronicznego newslettera lub innych informacji handlowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych, wysyłając do nas wiadomość lub klikając link do rezygnacji z newslettera lub innych informacji handlowych, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Pliki cookie

Pliki cookie stosowane przez  GUMTEX

Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania informacji na komputerze użytkownika za pośrednictwem używanej przeglądarki, na przykład aktualnego adresu IP użytkownika oraz informacji o użytkowniku. Za każdym następnym razem uzyskiwania dostępu do serwera WWW z pliku cookie przesyłane są odpowiednie dane dotyczące użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z określonych plików cookie, m. in. poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 1. Ze względu na cel, któremu służą pliki cookie można je przede wszystkim podzielić na następujące kategorie:
 • funkcjonalne pliki cookie
 • analityczne pliki cookie
 • reklamowe pliki cookie
 1. Pliki cookie można także podzielić na pliki własne (pliki wykorzystywane przez administratora obsługującego daną stronę internetową) oraz pliki zewnętrzne (tzw. pliki osób trzecich, tj. podmiotów innych niż administrator obsługujący daną stronę internetową).

Lista zewnętrznych plików cookie, z których korzysta strona internetowa GUMTEX zawarta została poniżej.

 • Natomiast ze względu na okres przechowywania, pliki cookie można podzielić na pliki sesyjne (automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz pliki trwałe (przechowywane w urządzeniu końcowym do upływu zdefiniowanego terminu ważności).

 

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Funkcjonalne pliki cookie zapewniają korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej. Są konieczne m. in., aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po całej stronie internetowej. Bez tych plików niemożliwa byłaby realizacja części usług strony internetowej, np. umożliwienie użytkownikowi dokonywania uwierzytelniania podczas kolejnych wizyt.

GUMTEX umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące funkcjonalne pliki cookies:

nazwaCelokres przechowywania na urządzeniu użytkownika
pliki cookie  z danymi wprowadzanymi przez użytkownikaobserwacja danych wprowadzanych przez użytkownika, w szczególności przy wypełnianiu formularzy onlinena czas trwania sesji
uwierzytelniające pliki cookieidentyfikacja użytkownika z chwilą jego zalogowania oraz umożliwienie użytkownikowi dokonywania uwierzytelniania podczas kolejnych wizyt na stronie internetowejna czas trwania sesji
pliki cookie do personalizacji interfejsu użytkownikaprzechowywanie preferencji użytkownika w odniesieniu do usług, z których korzysta na stronach internetowych (np. zapamiętywanie wybranego przez użytkownika języka, w którym ma być wyświetlana strona internetowa)na czas trwania sesji (lub niecno dłużej – kilka tygodni bądź miesięcy)

 

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Analityczne pliki cookie umożliwiają określanie liczby i źródła odwiedzin na stronach internetowych, dokonywanie pomiarów i ustalanie, które treści na stronie są najbardziej popularne oraz jak użytkownik porusza się po stronie.

Najczęściej gromadzą one informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym.

GUMTEX umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące analityczne pliki cookies:

nazwaCelokres przechowywania na urządzeniu użytkownika
pliki cookie Google Analyticsanaliza częstotliwości i sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej  GUMTEXtrwałe pliki cookie ważne odpowiednio: 15 sekund, 1 dzień, 2 lata

REKLAMOWE PLIKI COOKIE

Reklamowe pliki cookie pozwalają na tworzenie profilu zainteresowań użytkownika strony internetowej i dobieranie reklamy do tego profilu. Mogą one pozwalać na identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. 

GUMTEX umieszcza na urządzeniu użytkownika następujące reklamowe pliki cookie:

nazwaCelokres przechowywania na urządzeniu użytkownika
pliki cookie DoubleClickwyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownikana czas trwania sesji (lub niecno dłużej – kilka tygodni bądź miesięcy)

Szczegółowy opis poszczególnych plików cookie stosowanych przez GUMTEX:

Pliki cookie Google Analytics

 • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W tym kontekście Administrator pragnie wskazać, iż na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez program Tarcza, uregulowane zostały zasady transferu danych osobowych z UE do USA (wszelkie informacje dotyczące programu Tarcza udostępniane są na stronie internetowej pod adresem: www.privacyshield.gov). Jeśli jednak na niniejszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu.
 • Zwracamy uwagę, że używamy kodu „ga(’set’, ‘anonymizeIp’, true);” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że można wykluczyć bezpośrednie odniesienia do konkretnej osoby fizycznej.
 • W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także wykorzystywaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Pliki cookie DoubleClick

 • Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia „DoubleClick”, usługi dostarczanej przez Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika. Przeglądarce użytkownika przypisany zostanie pseudonimizowany numer identyfikacyjny, aby sprawdzać, które reklamy pojawiły się w przeglądarce użytkownika i które reklamy zostały wyświetlone. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej stronom partnerskim wyświetlanie użytkownikowi reklam na podstawie jego poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej lub innych stronach. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google w celu ich oceny na serwer w USA i tam przechowywane.
 • W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może wybrać takie ustawienia najczęściej używanych przeglądarek, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub zablokować akceptowanie plików cookie w konkretnych przypadkach lub w ogóle. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także wykorzystywaniu takich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem służącym do dezaktywacji rozszerzenia DoubleClick (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en). Użytkownik może także zrezygnować z plików cookie DoubleClick za pośrednictwem Ustawień reklamowych w Google (https://adssettings.google.com) lub na stronie Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

 

GUMTEX zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy wersję po zmianach na naszej stronie. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie użytkownik powinien zapoznać się ponownie z polityką prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi do niej zmianami, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdorazowym opublikowaniu nowej wersji polityki oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych zgodnie ze zmienioną lub zaktualizowaną polityką prywatności.